اباکوس FGM USDFLD

استفاده از سابروتین USDFLD برای شبیه سازی FGM به صورت کو‍‍پل دما-جابجایی

سابروتین USDFLD  استوانه FGM  کو‍‍پل دما-جابجایی در مقادیر

مواد FGM کامپوزیتی پیشرفته با زیرساختار ناهمگن می‌باشند که خواص مکانیکی آن‌ها از قبیل مدول یانگ، ضریب انبساط حرارتی، ضریب هدایت حرارتی و … به طور پیوسته و تدریجی از یک سطح به سطح دیگر جسم تغییر می‌کنند.

در این مطالعه یک استوانه ی FGM که توسط سابروتین USDFLD توسط نرم افزار اباکوس به روش المان اجزا محدود انجام شده است، تحت بارگذاری حرارتی-مکانیکی قرار می گیرد و نتایج برای ضرایب ترکیب مختلف با یکدیگر مقایسه می شود.

این شبیه سازی توسط گروه 4FEM با سابروتین USDFLD و با لینک کردن دو نرم افزار آباکوس و فرترن انجام شده است و دارای تمامی فایل ای ورودی و خروجی و هم چنین گزارش کامل می باشد.

بسته ی دانلودی حاوی:

فایل های قابل ویرایش اباکوسی با فرمت CAE

کانتور توزیع تنش با فرمت PNG

کانتور توزیع کرنش با فرمت PNG

کانتور توزیع جابجایی با فرمت PNG

کانتور توزیع دما با فرمت PNG

فایل سابروتین USDFLD با فرمت for

دیاگرام های مقایسه جابجایی، تنش و کرنش با فرمت XLSX

گزارش کار کامل متنی با فرمت DOCX

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …