معرفی مرکز

مرکز تحقیقات پژوهش های علمی و صنعتی 4fem

 اعضای هیات مدیره:

 

حامد مراسم بناب

کارشناس ارشد مکانیک، ساخت و تولید

تخصص: شکل دهی فلزات_ (Serve Plastic Deformation Process-SPD)DSC_0220

Tel & mail:

09146930423

hamed_marasem@hotmail.com